Psykiatri, handicap og misbrug

ISHØJLISTEN vil prioritere indsatsen til gavn for de svageste i samfundet højt.

Vi tror på, at alle borgere ønsker at skabe en hverdag og en fremtid, der giver mulighed for at føle sig værdsat og respekteret. Have muligheden for at realisere sig selv og sine drømme.
Den enkeltes ansvar for eget liv er centralt. En sådanne ansvarlighed udvikles bedst gennem medinddragelse og medindflydelse og ved at indgå aktivt i værdige fælleskaber, hvor man også har muligheden for at blive hørt.
I det hele taget skal vi have mere fokus på specialisering, planlægning og retssikkerhed for psykiske sårbare og handicappede i almindelighed.

Psykiatri.

Vi vil arbejde for, hele tiden, at styrke kvaliteten i tilbuddene for borger med psykiske lidelser.
Indsatsen skal være helhedsorienteret. Gennem god faglig og specialiseret indsats skal målet være, at den enkelte kan komme til at leve et værdigt liv så tæt på det ”normale” som muligt.
Vi ønsker at alle kan få adgang til spændende og nærværende dagaktiviteter under beskyttende og trygge forhold.

Vi vil arbejde for en øget indsats der sikrer, at mennesker med behov ikke falder igennem og bliver ladt i stikken af systemet. Det er væsentligt for en helhedsorienteret indsats, at der etableres og vedligeholdes netværk og selvhjælpsgrupper med professionel støtte for pårørende.

Handicap

Vi vil arbejde for at handicappede i Ishøj kommune støttes, til at kunne fungere med lige muligheder, og lige værdighed, som alle andre. Det skal gælde over en bred front i forhold til oplysning, uddannelse, beskæftigelse, fastholdelse af indkomst og social sikring, familieliv, kultur og personlig integritet.
Overalt skal kommunen, i planlægningsfasen, medtænke handicapvenlige løsninger.
Ishøj kommune skal prioritere samarbejdet med handicaprådet og andre handicaporganisationer, for kun gennem et udvidet tværfagligt samarbejde, sikre vi en handicapvenlig og tilgængelig kommune.

Misbrug

Afhængighed og misbrug af alkohol og eller stoffer, er et alvorligt, og et svært overvindeligt, problem for den enkle. Et liv i afhængighed kan nemt blive styrende for ens handlinger og skabe uoverskuelige konsekvenser.  
Indsatsen skal, med et menneskeligt ansigt, være både grænsesættende og konfronterende.
Tilbud skal iværksættes ud fra en helhedsvurdering og bygge på forudsigelighed og vedholdenhed.
Narko- og alkoholmisbruger skal gennem behandlingen støttes til at finde ind i nye netværk, som kan sikre en værdig overgang til en hverdag med samme rettigheder og pligter som den øvrige befolkning.

Det er vigtigt at Ishøj kommune indgår, som en stærk partner i et oplysende og forebyggende arbejde, i samarbejde med lokale arbejdspladser, skoler og uddannelsesinstitutioner, familien, boligområder og de forskellige tilholdssteder for unge.
I det hele taget skal der altid være udarbejdet forskellige beredskabsplaner for området, så der kan etableres en hurtig indsats mod aktuelle misbrugsproblemer.

Et misbrug i en familie trækker hurtigt ringe til andre problemer, hvorfor hurtig indsats vil spare især børn og andre familiemedlemmer for megen lidelse, men vil også på sigt være langt billigere for samfundet.