Budget 2025

Kære Ishøjborgere,

Vi står igen overfor økonomisk udfordring i budgettet for 2025. Derfor kræver det, at vi foretager velovervejede og strategiske prioriteringer for at sikre en bæredygtig økonomi og samtidig beskytte og støtte de mest sårbare grupper i vores kommune.

I år, som i tidligere år, har vi fokus på at sikre, at vores prioriteringer i budgettet er rettet mod at skabe de bedste rammer for børnefamilier, ældre, sårbare og udsatte borgere. Disse grupper er blandt dem, der er hårdest ramt af de nuværende økonomiske forhold, og det er vores faste overbevisning, at de største besparelser ikke skal ramme dem.

Vi foreslår en række tiltag, der både skal forbedre vores kommunale organisation og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. Vi ønsker at skabe en mere effektiv og sammenhængende kommunal organisation, fremme forebyggende indsatser, styrke vores sociale tilbud og investere i sundhed og bæredygtighed.

Det gode arbejdsmiljø giver god service til borgerne

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at undgå de høje omkostninger, der følger med sygemeldinger, stress og høj personaleomsætning. Derfor vil vi arbejde tættere sammen med de tillidsvalgte og faglige organisationer for at identificere og løse problemer tidligt. Vi vil derfor gerne have, at man sætter midler af til de tillidsvalgte.

 • Som vi tidligere har påpeget, bør vi fokusere på den kommunale organisation, specifikt ledelsesstrukturen. Vores mål er at fjerne et ledelsesniveau ved at etablere ledelsesteam og selvstyrende team. 
 • Dette vil fremme nærhed i planlægning og udførelse af arbejdsopgaver for vores ansatte. Vi skal indføre mere tillid i organiseringen på alle niveauer, da samskabt styring kan bidrage til bedre medarbejdertrivsel, større ejerskab og mere tillid i organisationen.
 • Et dårligt arbejdsmiljø er yderst omkostningsfuldt, idet mange medarbejdere siger op, bliver sygemeldt eller ramt af stress. Vi skal være proaktive i at forebygge disse problemer gennem bedre organisering og et tillidsfuldt samarbejde med de tillidsvalgte og deres faglige organisationer. Et struktureret arbejde med arbejdsmiljøet kan generere betydelige besparelser og reducere den høje personaleomsætning, særligt i hjemmeplejen.

Alle børn og unge har ret til et værdigt liv

Alle børn og unge har ret til et værdigt liv, hvor de kan udleve, deres fulde potentiale. På børn og ungeområdet arbejder vi målrettet for at skabe stærke børnefællesskaber og implementere “Skole for Alle”. Men det er afgørende, at vi samtidig har fokus på det forebyggende arbejde for at sikre, at ingen børn bliver ladt i stikke. Vi skal sikre, at alle børn får den nødvendige hjælp.

 • Vi ønsker at fastholde to-lærer-ordninger, eller mindst en lærer og en pædagog i undervisningen sammen så meget som muligt. Når to voksne planlægger og underviser sammen, giver det bedre muligheder for holddeling, co-teaching og stationsundervisning, hvilket i sidste ende er til stor fordel for børnenes læring og trivsel. Ved at fokusere på både stærke fællesskaber og forebyggende arbejde kan vi skabe en mere inkluderende og støttende skoleoplevelse for alle børn.
 • Vi skal sikre at undervisningsmiljøet og rammerne for vores børns læring er i top. De længe ventede udskiftninger af taget på skolerne og legepladser i daginstitutionerne, er vigtige elementer at vedligeholde, for at sikre gode fysiske rammer for vores børns uddannelse og opvækst.
 • Marts 2024 vedtog vi i byrådet en ny strategi for sundhed blandt børn og unge. Dertil er har vi indgået en aftale med Center for Sundt Liv og Trivsel, som vil hjælpe os med at forbedre vores indsats på dette område.
  • Børns kost er afgørende for deres sundhed og trivsel. Derfor ønsker vi at bevare frokostordningerne i institutionerne og sikre, at børn får adgang til nærende og sund mad. Med vores nye samarbejde med Center for Sundt Liv og Trivsel får vi adgang til ekspertise, der kan styrke vores arbejde med at fremme sunde kostvaner og fysisk aktivitet blandt børn og unge. Jeres støtte som forældre, lærere og borgere er afgørende for, at vi kan nå vores mål.

Forebyggelse og socialpædagogisk støtte

Forebyggelse og socialpædagogisk støtte er et af de vigtige temaer i vores budgetforslag. Ved at styrke den forebyggende indsats kan vi mindske belastningen på udsatte borgere og reducere afledte omkostninger.

 • Det Gule hus skal bevares, men der skal ses på rammerne og ses på mulighed for optimering. I dag fungerer Det Gule hus som et uvisiteret §104, hvor alle borgere kan være, man skal altså ikke være visiteret. Vi ønsker i stedet, at det bliver tilbagerullet til at være et Socialt psykiatrisk værested.
 • For at kompensere for de foreslåede ændringer for Det Gule Hus, ønsker vi et nyt værested, hvor alle borgere er velkomne. Der er flere fordele ved et værested. Det er forebyggende, og vores medborgere i udsatte positioner kan få hjælp og støtte, sundhedsfællesskabet kan støtte og udvikle vores borgere og det vil styrke medborgerskabet i kommunen. Vi skal se inden for egne rammer, Men vi mener ikke, at vi lave et tilbud, som sundhedsfællesskabet, som kun er drevet af frivillige
 • Vi ønsker at styrke den socialpædagogiske vejledning. Ved at give nødvendig støtte i dagligdagen kan vi forbedre borgerens livskvalitet og undgå indlæggelser.
 • Støtte i overgangen fra barn til voksen er afgørende. Vi skal afsætte midler til at styrke støtten til sårbare og udsatte børn og deres forældre ved overgangen til voksenlivet.

En styrket forebyggende indsats vil sikre, at vi ikke unødigt presser borgere og dermed undgår store afledte omkostninger.

Foreningsfaciliteter og Havnebad: Fremme af Fællesskab og Sundhed

 • Vi ønsker at styrke vores kommunes foreningsliv og samtidig skabe nye rekreative muligheder for alle borgere. Derfor arbejder vi på at etablere et havnebad, som vi ser i vores nabokommuner. Et havnebad vil ikke kun give borgerne adgang til sund og sjov motion, men også skabe et samlingspunkt og styrke fællesskabet i kommunen.
 • Det er ligeledes vigtigt for os at sikre, at vores foreninger har de nødvendige faciliteter. Mange foreninger kæmper med mangel på plads, hvilket gør det svært at tiltrække og fastholde dygtige udøvere og optage nye børn. Vi skal sikre tilstrækkelige hal-tider og plads til vores foreninger, så de kan fortsætte deres værdifulde arbejde og udvikle talentfulde udøvere.

Ved at investere i både havnebadet og foreningsfaciliteterne, skaber vi bedre rammer for et aktivt og sundt liv for alle borgere og understøtter det stærke foreningsliv, som er kernen i vores fællesskab.

Klima, Miljø og Bæredygtighed

Vi er stolte af de tiltag, vi allerede har taget for at adressere klimaforandringerne og fremme bæredygtigheden i vores kommune. Men begivenheder som oversvømmelsen af strandparken tidligere på året har vist os, at vi ikke kan hvile på laurbærrene. Vi må intensivere vores indsats på dette område for at sikre vores lokalsamfund mod de udfordringer, som klimaforandringerne bringer med sig.

 • Det er ikke længere tilstrækkeligt at være reaktive i vores tilgang til klimatilpasning. Vi skal være proaktive og forebyggende. Dette indebærer investeringer i infrastruktur, der kan håndtere øget nedbør og oversvømmelser, samt i initiativer, der reducerer vores samlede CO2-udledning og styrker vores modstandsdygtighed over for ekstreme vejrforhold.
 • Sikker trafik er en anden vigtig prioritet. Investeringer i trafiksikkerhed kan reducere antallet af ulykker og skabe et tryggere miljø for alle, især omkring skoler og institutioner.
 • Endelig ønsker vi at investere i bæredygtighed ved at udnytte kommunens tage til solceller. Dette vil bidrage til vores mål om CO2-reduktion og sende et positivt signal om vores engagement i en grønnere fremtid.

Vi forpligter os til at arbejde tæt sammen med lokalsamfundet og eksperter på området for at udvikle og implementere effektive løsninger. Ved at prioritere klima, bæredygtighed og klimatilpasning investerer vi ikke kun i vores egen fremtid, men også i kommende generationers velbefindende og levedygtighed. Det er vores ansvar at handle nu for at sikre en bæredygtig og robust fremtid for vores kommune.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores forslag og ser frem til konstruktive drøftelser og samarbejde om budgettet for 2025.

Med venlig hilsen,

Ishøjlisten