Budget 2022

Forhandlingerne om det kommende budget for 2022 er så småt gået i gang.
Hvor vil vi sætte ind, hvad vil vi prioritere?

Der er rigtig mange steder der kunne trænge til en understøttende hånd, men vi kan desværre ikke lappe alle huller på en gang.
I 2022 har vi i Ishøjlisten valgt at sætte fokus på ældreområdet, det er der vi gang på gang, siden oprettelsen af Ishøjlisten, har påpeget store mangler.
I hele den forgangene valgperiode har ældreområdet været særdeles hårdt presset. De omlægninger der er sket, har ikke medført forbedringer – kun besparelser. Vi er endt med at ældre føler sig svigtet og at vores medarbejder render spidsrod, det kalder vi ikke værdig ældrepleje.

Det er derfor glædeligt, at vi i Ishøjlisten er i stand til at foreslå en væsentlig tilførelse af resurser til området – fuldt finansieret og uden at det rammer andre velfærdsområder i nævneværdig grad.

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne 2022 er, at det i store træk ikke er nødvendigt med budgetbesparelser, hvilket betyder at er der i stedet er plads til politiske prioritering, og ældreområdet er et prioriteringsområde for Ishøjlisten i 2022.

Vi foreslår:

Midler til hjemmeplejen besluttet i 2021 videreføres med 4 mio. kr. i 2022 og frisættes for bindingen til bygningen af det nye plejehjem.
De borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads, har brug for værdig hjemmepleje mens de står på venteliste, hvilket også vil være gældende når det nye plejehjem står færdigt.

Normering på plejehjemmene skal tilbageføres til normeringen før 2019.
Det er målsætningen, som vi ønsker opfyldes hurtigst muligt. Derfor foreslår vi, at vi i 2022 udvider normeringen med 5 personer i aftenvagten og 1 person i nattevagten/alternativ 1 person til de fleksible omsorgspladser i dagvagten, hvilket er tidspunkter som plejecentrene selv har påpeget, er underbemandet.
Ved udvidelse i aftenvagten løser vi også den uacceptable situation, hvor der ikke er ansatte til stede på Kærbo mellem kl. 22.00 og 23.00. Udgiften er ca. 3 mio. kr.

På grund af den demografiske udvikling er der ikke behov for ekstra børnehavepladser, hvorfor de tidligere reserverede anlægsmidler til bygning af en børnehave kan konverteres til bygning af et nyt plejehjem. Byggehorisont er 3 år. Der er indgår ikke driftsmidler i 2022.

Den igangværende omlægning af ældreboliger til plejehjemspladser færdiggøres, herefter stoppes den videre omlægning.
Det betyder at vi ikke kan støtte en yderligere omlægning, end de 10 ældreboliger som er vedtaget, til plejehjemspladser. Midlerne er budgetlagt.

36 SOSU-uddannelsespladser igangsættes. Pris 3,5 mio. kr., hvilket også er et led i trepartsaftalen.
Det har vist sig svært at rekruttere nok fagligt dygtige social og sundhedsuddannede til vores ældreområde. Ved at vi går aktivt ind og støtter med uddannelsespladser, vil der være større mulighed for at fastbeholde de færdiguddannede.

Efteruddannelsesmidlerne skal anvendes til at styrke fagligheden på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Herudover ønsker vi at afsætte ekstra midler til rengøringen i vores daginstitutioner og skoler, samt 2 mio. til igangsættelse af nye grønne initiativer på klima og miljøområdet, med henblik på, at løfte den lokale klimaindsat – f.eks. en nedbringelse af vores CO2 udslip fra den kollektive transport, samt fokus på de øgede nedbørsmængder og kommende havvandsstigninger.

Financieringen er ikke blot et spørgsmål om penge nok, men i høj grad om prioriteringerne kan holde sig inden for den tildelte serviceramme.

Det kan vores forslag.

Vi foreslår bl.a. en række udgiftsomlægninger, så vi mindsker trykket servicerammen. Vi peger også på, at der er en række midler, der om ikke er inaktive, så i hvert fald løsthængende frugter, som kan bruges mere smart, samt mindre besparelser på økonomi og administration samt de øvrige udvalgsområder.

Ishøj Kommune har altid været kendt for, at det var et godt sted at blive gammel, derfor er det også glædeligt, at vi til trods for den almindelige udvikling, har mulighed for at tilføre ældreområdet midler, så vi, stille og roligt, igen kan blive et godt sted at leve – også for vores ældre og sårbare.